VỀ NGÀNH DU LỊCH NÔNG
NGHIỆP ĐẶC TRƯNG VÀ CHỨNG THỰC
Nông nghiệp giải trí của Đài Loan nhấn mạnh vào việc lấy nông nghiệp làm gốc, đặc biệt chú trọng về chất lượng dịch vụ và hương vị văn hóa đồng thời thiết lập thương hiệu du lịch nông nghiệp và hội nhập với thị trường quốc tế để hướng tới mục tiêu phát triển thành "ngành du lịch nông nghiệp giải trí" có tính cạnh tranh. Quy chế chứng thực đặc trưng này được xem là một chiến lược hành động mang tính định hướng mạnh mẽ. Bằng cách cường hoá bản chất nông nghiệp trong việc phát triển du lịch nông nghiệp, bao gồm giáo dục nông nghiệp và thực phẩm, giáo dục môi trường nông thôn, sáu cấp độ dịch vụ, chăm sóc sức khỏe và các nội dung khác để nâng cao các đặc điểm của du lịch nông nghiệp, và sau đó tăng cường Thương hiệu nông nghiệp giải trí Đài Loan.
台灣休閒農業強調以農為本,強調服務品質與文化品味,建立農遊品牌並接軌國際市場,以發展成為具有生活風格競爭力的「休閒農業旅遊產業」為目標。本特色認證制度為具備強烈引導性的行動策略,藉由強化農業旅遊發展中的農業本質,納入食農教育、農村環境教育、產業六級化、健康療育等內涵以提升農業旅遊特色,進而強化台灣休閒農業品牌。
Scroll to Top